Regulamin

§ 1 STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie (zwanym dalej „sklep”) jest pełnoletnia osoba fizyczna ,  która ukończyła 18 lat bądź firma (zwana dalej „nabywca”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronach jest właściciel – Firma Clean Way Anna Duszyńska, NIP: 891-14-36-315.


§ 2 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).


§ 3 OFERTA SKLEPU

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Produkty zawarte na stronach sklepu są fabrycznie nowe , posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Zdjęcia poszczególnych produktów przedstawione w ofercie sklepu mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego owych produktów. Fotografie, proporcje i kolorystyka produktów są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy, np. różna kolorystyka lub proporcje,  nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.


§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma. Składanie zamówień odbywa się poprzez:
  - złożenie zamówienia poprzez system sprzedaży sklepu („dodaj do koszyka”)
  - wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i niezbędnych danych Nabywcy na adres biuro@cleanway.pl
 2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep wyśle do Nabywcy e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zmówienia.
 3. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Nabywcy. Potwierdzenie zawierać będzie : nazwę towaru i inne dane  identyfikujące owy towar , cenę za towar, łączną cenę za zamówione towary wraz z kosztami deklarowanej formy transportu czy płatności.
 4. Zamówienia dokonane poprzez system sprzedaży sklepu („dodaj do koszyka”) są przyjmowane do realizacji po potwierdzeniu drogą mailową przez nabywcę. W przypadku braku takiego potwierdzenia , pracownik naszego sklepu skontaktuje się z zamawiającym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia w celu potwierdzenia tegoż zamówienia.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
 6. W przypadku , gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu , nabywca niezwłocznie,  nie później jednak , niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczącego danego towaru , informowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila. Nabywca po otrzymaniu powyższego e-maila podejmuje decyzje o dalszym sposobie realizacji zamówienia (rezygnacja z części zamówienia , wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, anulowanie całości zamówienia). W przypadku , gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep wiadomości o stanie zamówienia nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia , zamówienie zostanie anulowane w części , która nie może być przez Sklep zrealizowana.
 7. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą , zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary , aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon. Paragon wystawiany jest w chwili , gdy towar objęty zamówieniem gotowy jest do wysyłki , dostawy lub w chwili odbioru towaru przez nabywcę.
 9. Nabywca może wycofać zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania towaru.
 10. Podane przy produktach terminy ich dostępności są terminami szacunkowymi. Każdorazowo pracownik sklepu przekaże informację potwierdzającą lub zmieniającą czas realizacji zamówienia.
 11. Termin dostępności określa czas (wyrażony w dniach roboczych), jakiego potrzebujemy na sprowadzenie zamówionego produktu. Dostępność uzależniona jest od magazynu , w którym produkt się znajduje lub dostępności produktu u naszego dostawcy. Czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas potrzebny na realizację wybranej formy transportu. Jeżeli przewidywany czas realizacji jest większy od podanego na stronie , wysyłana zostanie odpowiednia informacja. Mogą Państwo wówczas podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia lub akceptacji dłuższego terminu realizacji.
 12. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 20 % zadatku.

§ 5 TOWAR. CENA. KOSZTY.

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu sklep.cleanway.pl, przy opisie danego Towaru, w szczególności:

a. informacje o cenie jednostkowej Towaru z uwzględnieniem podatku od towarów i usług („Cena Regularna”);

b. informacje o obniżeniu Ceny Regularnej Towaru, jeżeli występuje („Cena Promocyjna”);

c. w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Regularnej – informacje o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Regularnej („Najniższa Cena z 30 Dni”).

2. Jeżeli obniżenie ceny następuje na skutek wykorzystania przez użytkownika tzw. kodu zniżkowego, za Najniższą Cenę z 30 Dni uważa się podaną na stronie informację o Cenie Regularnej.

3. W przypadku, w którym Towar jest oferowany do sprzedaży przez okres krótszy niż 30 dni, informacja o Najniższej Cenie z 30 Dni stanowi najniższą cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do dnia obniżenia Ceny Regularnej.

4. W Sklepie sklep.cleanway.pl nie jest stosowane plasowanie produktów, tj. nie przyznaje się określonej widoczności produktom i nie nadaje się wagi wynikom wyszukiwania.

5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej sklep.cleanway.pl przy opisie danego Towaru.

6. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu sklep.cleanway.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

7. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie sklep.cleanway.pl zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności.

8. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.


§ 6 DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Towary objęte zamówieniem , dostarczane są do klienta za pośrednictwem: firmy kurierskiej (przesyłka kurierska), możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie firmy na ul. Stalowa 6C 87-100 Toruń.
 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu  pod podany tam adres , przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.
 3. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.

Cennik paczek:

 • do 50kg - 15 zł netto
 • od 51kg do 1000kg- 200 zł netto


§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Nabywca w Zamówieniu wskazuje formę płatności.
 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności: za pobraniem (przesyłka kurierska), przelew (przesyłka kurierska, odbiór osobisty).
 3. W przypadku płatności „przelew” wydanie towaru Nabywcy następuje po uprzednim zaksięgowaniu środków finansowych na koncie Sklepu.


§ 8 REKLAMACJE

1. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu sklep.cleanway.pl lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Sprzedawca może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży, zgodnie z rozdziałem 5a ustawy o prawach konsumenta (art. 43a-43g). W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli podstępnie zataił brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: biuro@cleanway.pl albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres:Clean Way, ul.Stalowa 6e, 87-100 Toruń.

7. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: biuro@cleanway.pl, pisemnie na adres: Clean Way, ul.Stalowa 6c, 87-100 Toruń lub dzwoniąc pod numer +48 668 106 034.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wykonujący uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży udostępni Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, poprzez przesłanie go na adres Sprzedawcy. Towar (jego część) powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (Towar uszkodzony podczas przesyłki reklamacyjnej nie będzie podlegał naprawie lub wymianie). Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

11. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta w formularzu reklamacyjnym musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży nie była bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

13. Naprawa lub wymiana Towaru jest dokonywana w rozsądnym czasie od chwili poinformowania Sprzedawcy o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy żądanie obejmuje naprawę, lub dokonać naprawy Towaru, gdy żądanie obejmuje wymianę, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wskazany w reklamacji jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zaś realizacja obu żądań jest niemożliwa lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

15. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;

b. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży;

c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży nadal występuję, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży;

d. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta;

e. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest tak istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez uprzedniego skorzystania z żądania wymiany lub naprawy.

16. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna.

17. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

18. Uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do odstąpienia od Umowy ogranicza się jedynie do Towarów niezgodnych z Umową Sprzedaży. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, a istnieje podstawa prawna do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

19. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 15 powyżej, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny, a w przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny zgodnie z ust. 15 powyżej - kwoty należnej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny albo otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania w przypadku odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wobec innych Klientów niż Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

21. Sprzedawca w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

§9 KONTAKT

Kontakt ze przedawcą możliwy jest:

a. poprzez kontakt telefoniczny, pod nr telefonu: 56 655 90 93 lub pod numerem telefonu +48 668 106 034

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@cleanway.pl

c. za pośrednictwem czatu Messenger w ramach profilu Sprzedawcy w serwisie Facebook.com pod adresem URL: facebook.com/cleanwaypl

d. poprzez pocztę tradycyjną nadaną na adres: Clean Way, ul. Stalowa 6e, 87-100 Toruń


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca składając zamówienie , akceptuje powyższy regulamin sklepu.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Clean Way Anna Duszyńska.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem , stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie wymienione towary na stronie www.cleanway.pl mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzają się z ich danymi katalogowymi producentów. Z powodu bardzo dużej ilości produktów sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 wrzesień 2011.